هات تپ بر روی دیوار بتنی

عملیات هات‌تپ روی دیوارهای بتنی و تانکرها

این فرایند شامل دو مرحله می‌باشد، ابتدا بر روی دیواره مخزن سپر یا بشقاب لنگر (anchore plate) نصب می‌شود و در گام بعد عملیات هات‌تپ در محل نصب انجام می‌شود. در نصب سپر باید به جنس و ضخامت دیواره مخزن توجه داشت. حین فرایند نصب باید روی سپر سوراخ‌هایی ایجاد کرد تا پیچ‌های لنگر روی دیواره دریل شوند و سپر روی دیوار نصب شود. پس از این‌که نصب پیچ‌ها، سپر و مهره‌ها به پایان رسید، بمنظور آب‌بندی دائم سطح دیواره در محل نصب گسکت گذاشته می‌شود.

با اتمام فرایند فوق، ولو روی محل انجام عملیات نصب می‌شود. اکنون دستگاه هات‌تپ نصب می‌شود و سپر، ولو و دستگاه هات‌تپ بمنظور آزمایش تحت فشار، زیر فشار 25% فشار سیال مخزن قرار می‌گیرند.

بعد از موفقیت آزمایش، پیشروی مته و کاتر دستگاه هات‌تپ آغاز شده و مخزن تحت عملیات هات‌تپ قرار می‌گیرد. پس از پایان فرایند هات‌تپ، کاتر را به عقب بازگردانده، شیر ولو بسته شده و دستگاه هات‌تپ از مجموعه خارج می‌شود.

با توجه به اقتضائات کار و موقعیت مخزن، ممکن است نیاز باشد که عملیات هات‌تپ به صورت زاویه دار صورت گیرد. برای مثال ممکن است نیاز باشد که عملیات با زاویه 45 درجه انجام گیرد. این نوع فرایندها را هات‌تپ زاویه‌دار می‌خوانند. همچنین، برای مخازن با دیواره‌های بسیار زخیم، باید ابتدا چند بار برش مقدماتی توسط دستگاه هات‌تپ روی دیواره صورت گیرد. برای هر بار برش دستگاه خارج شده، محل برش تمیزکاری می‌شود، سپس دستگاه دوباره نصب شده و عملیات مجدد انجام می‌گیرد. پس از تکرار عملیات‌های هات‌تپ مقدماتی و رسیدن به عمق مورد دلخواه، برش نهایی برای تکمیل فرایند انجام خواهد گرفت.

 

 

هات‌تپ خط لوله برای نصب فلومتر

یک اتصال اسپلیتی به نقطه مورد نظر در خط لوله جوش زده می‌شود. سپس یک ولو دروازه‌ای یا توپی روی اسپلیتی نصب شده و فشار تست می‌شود. دستگاه هات‌تپ بسته شده و یک عملیات هات‌تپ با قطر کمتر از 1 اینچ روی خط لوله صورت می‌گیرد.