روش انسداد در عملیات هات تپ

عملیات هات تپ و انسداد

روش هات تپ باید توسعه یافته و آموزش پرسنل. مطمئن شوید که شامل دستورالعمل مربوط به سوختگی و یا ممکن است از طریق هیدروژن ترک خوردگی در طول جوشکاری.  تمام تجهیزات باید حداقل صنعت و استانداردهای فدرال برای فشار، دما، و نیازهای عملیاتی را تامین کند.  اگر شرایط دما، فشار، ترکیب لوله، قطر شیر مواجه می شوند که غیر معمول برای سیستم شما می باشد، حتما تولید کننده تجهیزات هات تپ و یا اتصالات مشورت کنید.  صنعت و کدهای فدرال و استانداردها باید برای مشخصات خاص مشورت (به عنوان مثال، B31.8 ASME، API 2201، API 1104، D12750 API، 49 CFR 192).  کاهش تولید گازهای گلخانه ضبط مرتبط با با استفاده از هات تپ و ارائه آنها را با خود گاز طبیعی STAR گزارش سالانه

برای ضربه زدن بر روی لوله های فولادی، لوله و اتصالات به طور کلی از یک اتصال جوش داده شده شعبه تشکیل شده است. با این حال، هنگامی که ضربه زدن به آهن، آزبست سیمان، بتن و یا، اتصالات را نمی توان بر روی تکنیک های موجود header.Alternative اتصالات پیوست، مانند تقسیم بازیگران آستین فشرده سازی آهن یا زین اتصال مکانیکی جوش داده شده، باید به کار گرفته شود.  برای سیستم های پلاستیکی، اپراتور باید اطمینان حاصل شود که اتصالات عملیات هات تپ سازگار با نوع لوله های پلاستیکی در سیستم و روش پیوستن مناسب استفاده می شود می باشد. فروشندگان می توانند اتصالات و ابزار مناسب برای تقریبا هر نوع از سیستم های پلاستیکی را فراهم کند