موارد اولیه هات تپ

اقدامات اولیه هات تپ

قبل از شروع جوشکاری یا هات تپ ، اقداماتی در جهت کاهش ریسک و بالا بردن ضریب ایمنی لازم الاجرا خواهد بود. حضور افراد مسئول خصوصا مسئولین ایمنی ، متخصصان جوشکاری و هات تپ ، کارشناسان بازرسی فنی در طول عملیات ضروری است . دستور العمل های لازم برای کنترل و پایش فرآیند های اساسی به صورت مکتوب تهیه شده و تاییدیه های لازم اخذ خواهد شد . محل اجرای عملیات از وجود هر گونه آلودگی ، گاز ها ، مواد قابل اشتعال و … پاکسازی شده و کلیه تجهیزات ایمنی ، آتش نشانی و اطفاء حریق در طول عملیات در محل مستقر می شوند و تمام مراحل عملیات توسط افرادی که تحت آموزش های تخصصی و ایمنی جهت کار با دستگاه های هات تپ و جوشکاری قرار گرفته اند ، صورت می پذیرد.